Elkontroll

Internkontroll av elektriske anlegg

Regelmessig internkontroll av det elektriske anlegget er et viktig tiltak for å ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, samt for å redusere brannfare og risiko for driftsavbrudd. Alle virksomheter er pålagt å utføre en slik kontroll hvert tredje eller femte år. 

Gaula Elektro har mye erfaring med forskriftsmessig internkontroll for næringsbygg, borettslag og landbruk. Vi avdekker potensielle risikomomenter ved det elektriske anlegget, og kan også utbedre de avvikene der det kreves fagkompetanse.

Omfattende kontroll og målinger

Hovedformålet med internkontrollen er å ivareta elsikkerheten. Kontrollen innebærer en omfattende gjennomgang av de elektriske installasjonene med både visuell kontroll og målinger. Vi vil blant annet kontrollere sikringsskap, jordingsforbindelser, brannvarslingsanlegg, komme med gode anbefalinger på beskyttelsestiltak samt mye mer. Ofte vil også elektrotermografering være en del av internkontrollen.

Kontrollen vil resultere i en rapport, og denne vil normalt inkludere en liste med avvik som må utbedres. Avvikene registreres i databasen FG-kontroll. Vi vil også komme med gode råd og anbefalinger om hva dere kan gjøre i det daglige for å forebygge varmgang og brannfare.

Mange virksomheters første møte med internkontrollen er etter pålegg fra forsikringsselskapet eller i etterkant av et eltilsyn. I mange tilfeller vil forsikringsselskap belønne virksomheter som overholder kravet om internkontroll med rabattert forsikring, gitt at de avvikene som avdekkes også utbedres i etterkant. 

Oversiktlig system for den årlige egenkontrollen

I tillegg til internkontrollen som utføres av sertifisert fagpersonell, skal virksomheter også utføre årlige egenkontroller. Virksomheten har selv ansvar for at dette gjennomføres. For å gjøre egenkontrollene enklere å gjennomføre har vi et system med en appløsning, der ansvarlig person i virksomheten får et varsel når det er på tide med kontroll. I appen finnes også en sjekkliste med punkter som skal kontrolleres, blant annet brannslukkere, røykvarslere, skjøteledninger og annet som ikke krever spesiell fagkompetanse.

Vi utfører internkontroll og utbedring av avvik

I Gaula Elektro er vi sertifisert for å kunne utføre elkontroll på alle nivåer, bolig, næring og landbruk, og vi har etter hvert god kompetanse med å utføre slike kontroller. Dersom dere ønsker at vi håndterer utbedring av de tiltakene som krever fagpersonell er vi også behjelpelig med dette. 

Termografering

Termografi er et verdifullt tiltak når det kommer til å redusere brannfare og avdekke varmgang i elektriske anlegg. Ved termografi brukes et varmesøkende kamera til å undersøke sikringsskap, tavler og motorer for eventuell overbelastning eller varmgang på grunn av dårlige eller gamle koblinger. Eventuelle avvik rapporteres inn med oppfordring om utbedring. 

Vi har mye erfaring med elektrotermografering i Gauldal og nærliggende områder. Vi kan utføre enkel termografi i privatboliger, men har også mye erfaring med termografi for landbruk og næring, der de elektriske anleggene er mer omfattende og kravene til vedlikehold og kontroller er høyere.

Effektivt tiltak for å forebygge brann eller driftsavbrudd

Termografering er en enkel og effektiv måte å avdekke potensielle risikomomenter som det ikke er mulig å se med det blotte øyet. Prosessen foregår mens det elektriske anlegget er i full drift, for at vi skal få et korrekt bilde av tilstanden på anlegget. Dermed vil det heller ikke bli noen stans i driften i forbindelse med at termograferingen utføres. 

For mange bedrifter og i landbruket er termografi påkrevd som en del av internkontrollen. Ofte vil også regelmessig termografering, i likhet med internkontrollen, utløse en rabatt fra forsikringsselskapet. Dette er naturligvis under forutsetning av at tiltakene som avdekkes blir utbedret og lukket. 

Om ønskelig kan vi være behjelpelig med å lukke de avvikene som krever fagfolk.

Sertifiserte termografører

Vi i Gaula Elektro har høy kompetanse på termografering av elektriske anlegg. Vi har to sertifiserte termografører, og termografikamera med god oppløsning. Termografering resulterer alltid i en rapport der alle avvik er spesifisert. Rapporteringen skjer i databasen til FG, Forsikringsselskapenes godkjennelsesnevnd. Dermed har forsikringsselskapene oversikt over om termograferingen er utført, samt status på lukking av avvik.

Ønsker du å få utført termografering i dine lokaler eller bolig? Ta kontakt med oss for en hyggelig samtale.